Women's Writing from the Low Countries

Aus LyrikwikiWomen’s Writing from the Low Countries 1200-1875. A Bilingual Anthology edited by Lia van Gemert (chief ed.) Hermina Joldersma, Olga van Marion, Dieuwke van der Poel, Riet Schenkeveld-van der Dussen with contributions from José van Aelst, Kristiaan Aercke, Orlanda Lie, Wybren Scheepsma. Translations Myra Heerspink Scholz, Brenda Mudde, Paul Vincent. (Amsterdam Anthologies). amsterdam university press, 2010 (ebook)


Table of Contents

 • Preface and Acknowledgments 17 lia van gemert and hermina joldersma
 • Introduction: Women’s Writing from the Low Countries 1200–1875 21
 • 1 Women’s Writing from the Low Countries 1200 - 1575 21 dieuwke van der poeland hermina joldersma
  • The Medieval Low Countries 21
  • Women’s Religious Writing 25
  • Secular Writing by Women 33
 • 2 Women’s Writing from the Low Countries 1575 - 1875 39 riet schenkeveld-van der dussen
  • The Low Countries 1575 - 1875 39
  • Secular Writing by Women
  • Women’s Religious Writing
 • 3 Inspired and resolute: Alijit Bake wybren scheepsma
  • The Fourth Way of the Cross [Den vierden wech]
 • 4 An urban anchoress: Berta Jacobs. José van aelst
  • Christmas Treatise [Kersttraktaat] 100
  • Song II. Yet Another Song [Lied II. Een ander leydeken] 106
 • 5 ‘As Sister Souken was wont to say’: The Diepenveen Book of Sisters 112 wybren scheepsma
  • Sister Souken van Dorsten, a Devout Canoness 114 [Van suster Souken van Dorsten, een devote choersuster]
 • 6 ‘Some say that this book was written by a woman named Christine’: The Flemish Book of The City of Ladies 120 orlanda lie
  • Here ends the book which is called The City of Ladies (Chapter 20) 122 [Hier hendt dat bouc dat men heet De Stede der Vrauwen (Cappittel 20)]
  • Here speaks the one who translated it (Chapter 21) 124 [Hier spreict de ghone diet ghetranslateirt heift (Cappittel 21)]
 • 7 Recording Practical Experience for Posterity. orlanda lie
  • These are the symptoms that we use here for diagnosing leprosy 132 [Dit sijn de poeynten vanden beziecten daer af dat men hier huut gheeft]
 • 8 What Every Midwife Needs to Know: The Trotula 138 orlanda lie
  • Albertus’ Instruction to Midwives 140 [Albertus’ instructies aan vroedvrouwen]
 • 9 ‘Just Like a Rose in Bloom’: Women and Religious Song 144 dieuwkevan der poel
  • Jesus, my Lord, so dear to me [Jhesus mijn alreliefste heer] 146
  • In heaven far above [Hier boven in den hemel] 148
  • The many birds upon this earth [Die voghelen van deser aerden] 152
  • I’m wounded deep within [Ghequest ben ic van binnen] 156
 • 10 Word as Weapon in a Holy Mission: Anna Bijns 160 kristiaan aercke
  • Oh Lord, enlighten the blind In this new year 162 [O Heere, wilt alle blinde verlichten nu Met dit nieuwe Jaer]
  • The wealthier alive, the sorrier dead 166 [Hoe weeldegher leven, hoe zwaarder doodt]
  • But all my effort shall be wasted, I fear! 166 [Och sal mijnen aerbeijdt al verlooren sijn?]
  • I got married, but now I’d rather be alone! 168 [Een hebic getrout, och mocht icse laten!]
  • Sour rather than sweet it is my lot to drink 172 [Meer zuers dan soets moet ic eenpaerlijk drincken]
 • 11 Adamant Voices from Prison: Female Anabaptists 176 hermina joldersma
  • Claesken Gaeledochter, This is the Confession of a Woman 178 Named Claesken [Dit is de Belijdinge van een vrouwe ghenaemt Claesken]
  • Martha Baerts, To My Sister Betken, a Lovely Spiritual Song 182 [Aen mijn Suster Betken, Een schoen Geestelick Liedeken]
  • Soetken van den Houte, A Testament [Een Testament] 186
 • 12 The Gift of Beautiful Words: Women’s Alba Amicorum 190 hermina joldersma
  • Owners and Contributors [Eigenaressen en bijdragers] 192
  • Proverbs and Sayings [Spreekwoorden en gezegden] 194
  • An Aunt’s Advice to Her Niece, 1586 196 [Raad van een tante aan een nicht, 1586]
  • A New Song [Eijn nieu Lit] 198
  • Young Women and Their Suitors: Joanna and Floris 202 [Jonge vrouwen en hun vrijers: Joanna en Floris]
 • 13 A Blind Guide: Soetken Gerijts 206 riet schenkeveld-van der dussen
  • Song 25 [Dat 25. liedeken] 208
 • 14 A Model of Godly Reformed Womanhood: Cornelia Teellinck 217 riet schenkeveld-van der dussen
  • A Song Composed on the Death of Her Husband 218 [Een ander [liedeken] gemaakt op haars mans overlijden] 15
 • 15 A Staunch Catholic: Katharina Boudewijns 222 lia van gemert
  • A fine Air on the Holy Sacrament 224 [Een schoon liedeke van ’t Heilig Sacrament]
  • A fine Air on Patience [Een schoon liedeken van patiëntie] 228
 • 16 Poetic Wit and Self-Deprecation: Anna Roemers Visscher 232 riet schenkeveld-van der dussen
  • To Miss Georgette de Montenay [Aan joffrouw Georgette de Montenay] 234
  • To the Highly Learned and Renowned Poet Daniel Heinsius 236 [Aan den hooggeleerden ende vermaarden poëet Daniel Heinsius]
  • To the Learned Gentleman Jacob Cats 238 [Aan den geleerden heer Jacob Cats]
  • Tightly Shut, Brightly Lit [Licht en dicht (Sinnepoppen I, XXXVI)] 240
  • Penetrat et Solidiora [Penetrat et solidiora (Minne-poppen V)] 242
 • 17 The Truest of Friends: Maria Tesselschade Roemers Visscher olga van marion
  • To My Lord Hooft on the Death of Lady van Zuilichem [Aan mijnheer Hooft op het overlijden van Mevrouw van Zuilichem]
  • A Traveller on Earth [Die reizen wil op aard]
  • To My Lord Hooft [Aan mijnheer Hooft]
 • 18 Choosing the Better Part: Anna Maria van Schurman olga van marion
  • On the Sermon [Op het sermoen]
  • Eucleria
 • 19 Obstinately Pursuing Her Own Course: Anna Berchmans lia van gemert
  • A Troublesome Child [Een dwarse jeugd]
  • Her Overwhelming Desire to Become a Beguine [Allesoverheersend verlangen naar het begijnhof]
 • 20 Uncommon Communal Songs from the Brussels Beguinage: 267 J.G. orI.G. lia van gemert
  • The Sound of All the Bells of Brussels 268 [’t Geluid van alle de klokskens van Brussel]
 • 21 Anchoress and Autobiographer: Maria Petyt 276 olga van marion
  • Writing, Active and Passive [Schrijven en geschreven worden] 278
  • Severe Temptations [Zware verzoekingen] 280
  • Becoming Null and Void [Vernieting] 282
 • 22 Contesting the Laurel Crown: 286 Catharina Questiers and Cornelia van der Veer lia van gemert
  • C. Questiers, Neither One [Geen van beiden] 288
  • C. Questiers, Apollo’s Judgment, to Miss Cornelia van der Veer 290 [Apollo’s oordeel aan Juffr. Cornelia van der Veer]
  • C. van der Veer, Second Attempt, to Miss Catharina Questiers 294 [Tweede verleg aan Juffr. Catharina Questiers]
  • C. van der Veer, Complaint to the Very Witty Katharine Lescailje 298 [Klacht aan de volgeestige Katharine Lescailje]
 • 23 Opportunities for Women in the Chambers of Rhetoric: Barbara Ogier 302 lia van gemert
  • The Death of Achilles [De Doot van Achilles] 304
 • 24 A Life of Books: Katharina Lescailje 308 lia van gemert
  • To Galatea [Aan Galathé] 310
  • On a Different Note: To Love [Anders. Aan de liefde] 312
  • To Lady Sara de Canjoncle [Aan jongkvrouwe Sara de Canjoncle] 314
 • 25 Courageous and Broad-Minded: Geertruyd Gordon 316 riet schenkeveld-van der dussen
  • Delights of the Poetic Spirit [Verrukking aan de poëetse luim] 318
 • 26 Strong and Independent: Titia Brongersma 320 lia van gemert
  • On a Garden Spider [Op een bonte gekruiste spin] 322
  • The Raging Lioness [De woedende leeuwin] 324
  • On the Portrait of Elise [Op de afbeeldinge van Eliseen] 326
 • 27 The Mystical Songs of an Ambitious ‘Spiritual Daughter’: J(ohanna) d(e) G(avre)/G(rave) 330 olga van marion
  • The Soul Meditates [De ziel doet haar meditatie] 332
  • All the Things of the World [Alle de zaken des werelds] 334
 • 28 Unorthodox in Everything: Isabella de Moerloose 338 olga van marion
  • Peace Tract [Vrede tractaet] 340
 • 29 Victim of Distortive Editing: Elisabeth Hoofman 344 lia van gemert
  • Better Brown than Blonde [Bruin boven blond] 346
  • Lament on the Serious Illness of My Husband 348 [Klachten over de zwaare krankheid van mijn Echtgenoot]
 • 30 A Pietist Autobiography: Eva van der Groe 353 riet schenkeveld-van der dussen
  • The Path to Conversion of Eva van der Groe: Misguided Love of Reading 354 [Bekeeringsweg van Eva van der Groe: Verkeerde leeslust]
  • The Path to Conversion of Eva van der Groe: Marriage 354 [Bekeeringsweg van Eva van der Groe: Huwelijk]
 • 31 Poet for the Love of Her Country: Lucretia Wilhelmina van Merken 356 olga van marion
  • Night Thoughts [Nachtgepeinzen] 358 * Elizabeth, Queen of England, to Henry the Great, King of France 364 [Elisabeth, Koningin van Engeland, aan Hendrik den Grooten, Koning van Vrankryk]
  • Germanicus 370
 • 32 The Epitome of an Enlightenment Woman: Petronella Johanna de Timmerman 374 olga van marion
  • On the Comet [Op de staartstar] 376
  • The Metamorphosis of a Caterpillar [De herschepping ener rups] 380
 • 33 At the Heart of a Student Poetry Society: Clara Feyoena van Sytzama 384 olga van marion
  • To a Philosopher [Aan een wijsgeer] 386
  • Clarissa’s Lament [De klagende Clarisse] 386
  • To My Fellow Country Folk [Aan mijne dorp- en veltgenoten] 392
 • 34 The Unknown International Bestselling Author: Margareta Geertruid van der Werken 396 riet schenkeveld-van der dussen
  • Little Grandison, Letter XVIII [De kleine Grandisson, brief XXIII] 398
  • Little Grandison, Letter XIX [De kleine Grandisson, brief XXIV] 400
 • 35 Fast Friends: Elisabeth Bekker and Agatha Deken 402 riet schenkeveld-van der dussen
  • A. Deken, The Kindred Soul [De zielsvriendin] 406
  • E. Bekker, The Same to the Same [Dezelfde aan dezelfde] 408
  • Sara Burgerhart, Tenth Letter [Sara Burgerhart, Tiende brief] 410
  • Writing of an Old Woman [Geschrift eener bejaarde vrouw] 414
 • 36 Writing as a Way of Life: Juliana Cornelia de Lannoy 418 lia van gemert
  • To My Intellect [Aan myn geest] 420
  • The Perfect Man [De volmaakte man] 422
  • The Banquet [Het gastmaal] 424
 • 37 Rural Idylls: Elisabeth Maria Post 428 riet schenkeveld-van der dussen
  • The Country [Het land] 430
  • Reinhart 432
  • Cheri 436
  • Sacrifice of Love [Offer der liefde] 440
 • 38 Love, Death and Suffering: Antonia (‘Antoinette’) Ockerse 446 riet schenkeveld-van der dussen
  • To Melancholy [Aan de melancholie] 448 * To Selmar. Before My Confinement [Aan Selmar. Vóór mijne bevalling] 450
 • 39 A Blind Beacon: Petronella Moens 454 lia van gemert
  • An Example of Womanly Compassion 456 [Voorbeeld van vrouwelijk mededogen]
  • The Good Child [Het deugdzaam kind] 460
 • 40 A Manly Spirit in a Sickly Body: Margaretha Jacoba de Neufville 462 riet schenkeveld-van der dussen
  • The Smaller Virtues [De kleine pligten] 464
 • 41 A Pioneer of Girls’ Education: Anna Barbara Schilperoort 470 olga van marion
  • On the Caloric [Over de warmtestof] 472
  • Domestic Servant’s Almanac for the Leap Year 1840 476 [Almanak voor dienstboden, voor het schrikkeljaar 1840]
 • 42 Good Cheer at the Beguinage in Lier: Joanna Catharina Piré 480 lia van gemert
  • Mouse, mouse, come out of your house 482 [Muis, muis sa kom eens uit uw kluis]
  • Well, will this last forever [Wel zal dit nog langer duren] 484
 • 43 The Dutch Joan of Arc: Maria Aletta Hulshoff 490 olga van marion
  • Appeal to the Batavian People [Oproeping van het Bataafsche volk] 492
  • Cowpox Inoculation Discussed 496 [De koepok-inënting beschouwd]
 • 44 An Everyday Patriot: Maria-Francisca Doolaeghe 500 lia van gemert
  • Flanders’ Agriculture [Vlaanderens landbouw] 502
  • Palfyn 506
 • 45 Female Psychology: Elisabeth Johanna Hasebroek 512 riet schenkeveld-van der dussen
  • Two Women [Twee vrouwen] 514
 • 46 Social Criticism from the Belgian Beecher Stowe: Johanna Desideria Berchmans 520 lia van gemert
  • Aunt Clara’s Cabin [De hut van Tante Klara] 522
 • 47 Competing with the Best: Anna Louisa Geertruida Toussaint 528 riet schenkeveld-van der dussen
  • Major Frank [Majoor Frans] 530
 • 48 AVersatile Pen: Eliza Carolina Ferdinanda Schiotling 538 riet schenkeveld-van der dussen
  • Theobald and Rosamund [Theobald en Rosamunda] 540
 • 49 A Witty Pioneer of Realism: Jeanette Delcroix 548 lia van gemert
  • Fernandina and Frederika, or Jewels among Women 550 [Fernandina en Frederika of der vrouwen-peerlen]
 • 50 A Superb Duo: Rosalie Loveling and Virginie Loveling 558 lia van gemert
  • R. Loveling, Master Huyghe [Meester Huyghe] 562
  • V. Loveling, The Tormenting Thought [De kwellende gedachte] 570
 • Bibliography 576 Index of Names and Subjects 598 Index of Titles and First Lines 612 Illustrations 623 Notes on the Editors, Contributors and Translators 624