Erwartung & Melancholie

Aus Lyrikwiki


Erwartung & Melancholie. Sechzig Gedichte aus dem alten China übersetzt von Thomas O. Höllmann. Schupfart: Engeler, 2022 (Band 14 der Neuen Sammlung, Sept. 2022)


Autorinnen und Autoren:


 • Ban Jieyu (Ban Dschje-Yü)
 • Bao Linghui
 • Bo Juyi (Po Chü-i)
 • Bu Feiyan
 • Cao Pi
 • Cui Shi
 • Du Mu
 • Geng Wie
 • Hanshan
 • Li Bai
 • Li Qingshao
 • Li Shangyin
 • Liu Xie
 • Liu Zongyuan
 • Lu You
 • Qin Guan
 • Shen Yue
 • Su Shi
 • Wang Yian
 • Wang Wie
 • Wang Zhihuan
 • Wen Tingyun
 • Xin Qiji
 • Xu Hun
 • Yue Tao
 • Yu Xuanji
 • Yuan Zhen
 • Zhang Yuniang
 • Zhao Feiyan