Anthologia Graeca I

Aus Lyrikwiki


Anthologia Graeca I. Bücher 1 bis 5. Hrsg. Dirk Uwe Hansen. Übersetzt und erläutert von Jens Gerlach, Dirk Uwe Hansen, Christoph Kugelmeier, Peter von Möllendorff und Kyriakos Savvidis. Stuttgart: Hiersemann, 2011


 • Antiphilos V 111, 307, 308
 • Agathias Scholastikos I 34, 35, 36 IV 3, V 216, 218, 220, 222, 237, 261, 263, 267, 269, 273, 276, 278, 280, 282, 285, 287, 289, 292, 294, 296, 297, 299, 302
 • Alkaios von Messene V 10
 • Antipatros von Thessalonike V 3, 30, 31,109
 • Asklepiades V 7, 64, 85, 145, 150, 153, 158, 161, 162, 164, 167, 169, 181, 185, 189, 194, 202, 203,207, 209, 210
 • Aulos Likinios Archias V 58, 59, 98
 • Auromedon V129
 • Diodoros V122
 • Dionysios Sophistes V 81
 • Diophanes von Myrina V 309
 • Dioskorides V 52, 53, 54, 55, 56, 138, 193
 • Diotimos von Milet V 106
 • Eirenaios Referendarios V 249, 251, 253
 • Eratosthenes Scholastikos V 242, 277
 • Gaetulikos V 17
 • Gregor von Nazianz I 51, 92
 • Hedylos V 161, 199
 • Honestos V 20
 • Ignatios I 109
 • Julianos V 298
 • Kallimachos V 6, 23,146
 • Kapiton V 67
 • Kephalas V 1
 • Killaktor V 29, 45
 • Klaudianos I 19, 20 V 86
 • Kometas Chartularios V 265
 • Krinagoras V 108, 119
 • Kyros I 99
 • Leonidas von Tarent V 188, 206
 • Leontios V 295
 • Lollios Bassos V 125
 • Lukillios V 68
 • Makedonios Hypatikos V 223, 224, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 238, 240, 243, 245, 247, 271
 • Marinos V 23, 28
 • Markos Argentarios V 16, 32, 63, 89, 102, 104, 105, 110, 113, 116, 118, 127, 128
 • Meleagros IV 1 V 8, 24, 57, 96, 136, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 160, 163, 165, 166, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 187, 190, 191, 192, 195,196, 197, 198, 204, 208,212,214,215
 • Menandros Protektor I 101
 • Michael Chartophylax I 122
 • Neilos Scholastikos I 33
 • Nikarchos V 38, 39,40
 • Nossis V 170
 • Palladas V 71, 72, 257
 • Parmenion V 33, 34
 • Paulos Silentiarios V 217, 219, 221, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 239, 241, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 275, 279, 281, 283, 286, 288, 290, 291,293, 300, 301
 • Philippos IV 2
 • Philodemos V 4, 13, 25, 46, 107, 112, 115, 120, 121, 123, 124, 126, 131, 132, 306, 308
 • Platon V 78, 79, 80
 • Polemon von Pontos V 68
 • Poseidippos V 134, 183, 186, 194, 202, 209,211,213
 • Quintos Maekios V 114,117,130,133
 • Rufinos V 9, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27,28, 35, 36, 37,41,42,43, 44,47, 48, 60, 61, 62, 66, 69,70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 88, 92, 93, 94, 97, 103
 • Rufos Domestikos V 284
 • Simonides V 159
 • Statilios Flakkos V 5
 • Tudikios Gallos V 49